03-6241180
ליצירת קשר והזמנות:  

עקבו אחרינו בפייסבוק

תנאי שימוש

תקנון/ תנאי שימוש באתר אינטרנט www.siram.co.il

מבוא

השימוש באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. יש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. חברת ס.י.ר.א.מ בע"מ (להלן: "החברה") רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה החל מיום פרסומם.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינם של האתר ו/או החברה ובכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, האתר הינו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים ו/או המוצרים ובעיצוב האתר.
כמו כן, אין לשעתק, להעתיק, לשכפל, למכור או לנצל בכל דרך אחרת את האתר או חלקים ממנו לכל מטרה מסחרית או מטרה אחרת בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

קישורים
באתר זה ישנם ו/או עשויים להיות קישורים (לינקים) לאתרים אחרים. החברה אינה אחראית לנוהלי הפרטיות או לתכנים של אתרים אחרים אשר יש אליהם קישור באתר זה או שמקשרים אליו. "בהקלקה" על קישור, לוגו או כל סימן אחר באתר, על המשתמש לשים לב כי ייתכן והוא עוזב את אתר החברה. על מנת לבדוק את מיקומו באינטרנט, על המשתמש לבדוק את ה – URL – הכתובת המופיעה בראש או בתחתית הדפדפן. החברה ממליצה למשתמש לקרוא את מדיניות הפרטיות של האתר האחר אליו גלש.
במידה ותהיה סתירה בין מידע המצוי באתר לבין מידע המצוי באתר אחר אליו גלש המשתמש, הרי שהמידע המופיע באתר זה הוא הקובע.

 

הגבלת אחריות

המידע והתכנים המפורסמים באתר נועדו להביא לידיעת הגולש אינפורמציה על שירותיה ומוצריה של החברה. אין בשום פנים ואופן לראות במידע זה חוות דעת רפואית בנושא כלשהו או ייעוץ רפואי או ייעוץ אחר בתחום כלשהו. אין לראות או לפרש את המידע באתר כתחליף לייעוץ רפואי או ייעוץ מקצועי בתחום כלשהו. לקבלת ייעוץ רפואי יש לפנות לרופא או לגורם מקצועי מייעץ. האתר ו/או החברה והבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק ישיר, עקיף או נסיבתי, מכל סוג שהוא כתוצאה או בעקבות הגלישה באתר זה.
בכל הנוגע לשירותים ו/או מוצרים שירכשו מהחברה בהתבסס על מידע שניתן באתר -  אחריות החברה הינה בהתאם ובכפוף להסכם בינה לבין הלקוח. ביחס לשירותים ו/או מוצרים שיסופקו על ידי צדדים שלישיים ו/או שניתנת ביחס אליהם אחריות יצרן ו/או אחריות של צדדים שלישיים, החברה לא תישא באחריות ו/או בחבות כלשהי לשירותים ו/או למוצרים כאמור ולא תהא אחראית לטיבם ו/או התאמתם לצרכי המשתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין השירותים ו/או המוצרים כאמור, מאפייניהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיו ולדרישותיו. כמו כן, החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין פגמים במוצר ו/או תקינות המוצר ו/או בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם, מכל מין וסוג, עקב השימוש במוצר שנרכש וזאת בין אם בהתבסס על דיני הנזיקין, החוזים, רשלנות או כל דין משפטי אחר, ובין אם החברה מודעת לאפשרות שייגרם נזק מעין זה או לא. האחריות והחבות הבלעדית לעניין זה הינה של ספק השירות ו/או המוצר אשר אליו יש להפנות כל טענה ו/או דרישה בכל עניין.
השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. מטרת החברה היא לספק אתר שימושי ונוח למשתמש אך החברה אינה מבטיחה כי לא נפלו באתר טעויות או שיבושים כלשהם או כי האתר או השרת עליו יושב האתר נקי מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. החברה ממליצה לשמור העתקים של תכנים המשמשים את המשתמש בקשר עם האתר.
כמו כן החברה הינה יבואן רשמי של מספר חברות ו/או יצרנים בתחום הציוד הרפואי והרפואה בכלל, למען הנוחות ובכדי להקל על קבלת מידע מובאת כאן הפניה לאתרי החברות העיקריות:
אורטופדיה:
Bauerfeind - http://www.bauerfeind.com/en/marginal/agb.html
Aircast - http://www.djoglobal.com/legal

DonJoy - http://www.djoglobal.com/legal

Breg - http://www.breg.com/terms-of-use
Albrecht - http://www.albrechtgmbh.com/disclaimer?view=disclaimer
Arthrex - http://www.arthrex.com/Legal-Notice.cfm

כל מוצר שיירכש מהחברה בהתבסס על מידע שניתן באתר הינו בכפוף למידע המצוי באתרי החברות  עצמן בין אם מצוין לעיל קישור ובין אם לאו ובכפוף לתנאי השימוש באתר זה.

תחולה וסמכות שיפוט
חוקי מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלו וסמכות השיפוט הבלעדית ביחס לכל סכסוך ו/או תביעה של משתמש כלפי החברה תהיה מסורה באופן ייחודי לבית משפט המוסמך בתל אביב - יפו.

התיישנות
הגולש באתר מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד החברה ו/או האתר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת
התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח - 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

כללי
במידה ותהיה סתירה בין מידע המצוי באתר לבין חומר המתפרסם בפרסומים הרשמיים, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע.
כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע ולהיפך. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע ולהיפך.